Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczecinie
  Kodeks Ucznia
 

KODEKS UCZNIA

UCZEŃ MA PRAWO
1. Do wyrażania opinii i w±tpliwo¶ci w sposób kulturalny.
2. Do zgłaszania swoich problemów do wychowawców.
3. Do poszanowania przez innych własnej osoby i rodziny.
4. Do uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych zgodnie zainteresowaniami.
5.Do reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach, przegl±dach i innych mprezach zgodnie ze swoimi możliwo¶ciami i umiejętno¶ciami.
6. Do odpoczynku w przerwach lekcyjnych.
7. Do pełnego wypoczynku podczas przerw ¶wi±tecznych i ferii (na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych).
8. Do pomocy socjalnej w ramach możliwo¶ci szkoły.
9. Do jawnej oceny swojej wiedzy i umiejętno¶ci oraz zachowania.
10. Do powiadamiania z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów.
11.Do dodatkowej pomocy nauczyciela, je¶li uważaj±c na lekcji nie zrozumiał danego zagadnienia.
12. Do korzystania z biblioteki szkolnej.
13. Do tego, aby w imieniny miesi±ca nie otrzymywać oceny niedostatecznej.


UCZEŃ MA OBOWIˇZEK
1. Zachowania się w szkole i poza szkoł± - w każdej sytuacji w sposób kulturalny.
2. Systematycznego przygotowywania się do zajęć oraz odrabiania prac domowych.
3. Dbanie o dobre imię klasy i szkoły.
4. Posługiwanie się językiem bez wyzwisk i wulgaryzmów.
5. Okazywania szacunku pracownikom szkoły.
6. Szanowania pogl±dów i przekonań innych osób.
7. Naprawiania wyrz±dzonej przez siebie szkody.
8. Dbania o higienę osobist± oraz schludny wygl±d (ubranie stosowne do miejsca i sytuacji, zakaz farbowania włosów, malowania się, noszenia biżuterii zagrażaj±cej bezpieczeństwu).
9. Dbania o ład i porz±dek wokół miejsca pracy przydzielonego przez nauczyciela.
10. Pozostawiania toalety w czysto¶ci oraz przebywania w niej tylko w razie potrzeby.
11. Punktualnego przychodzenia do szkoły oraz punktualnego powrotu z przerwy.
12. Posiadania Dzienniczka Ucznia.
13. Dostarczania pisemnych usprawiedliwień nieobecno¶ci w szkole.

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=